Behandling af industrielt spildevand

Biologisk behandling af forskellige typer industrielt spildevand.

Industrial Water Solutions (tidligere kendt som RGS Nordic Water Solutions) specialiserer sig i behandling og nyttiggørelse af industrielt spildevand. Vores behandlings- og nyttiggørelsesanlæg i Stigsnæs, Danmark, er blandt de mest avancerede biologiske behandlingsanlæg på det globale marked i dag.

Vores behandlingsproces for industrielt spildevand er baseret på en aktiv biologisk slamkultur, som faciliterer en nitrifikationsproces for nedbrydning af det kulstofforhold og kvælstofindhold, der findes i spildevandet.

To parallelle proceslinjer fungerer som en risikoreducerende faktor for at sikre kontinuitet i behandlingen, selv i tilfælde af uventede hændelser. Til enhver tid vil vores unikke biologiske kultur have, over årene, med succes været udsat for stigende niveauer af saltholdighed. Hvilket gør os i stand til at sætte standarden for evnen til effektivt at behandle brakvand.

Vores afsluttende fase af behandlingsprocessen indeholder mikrofiltre, sandfiltre og tolv store aktiverede kulfiltere. Den aktive kulfiltreringsproces fjerner faste stoffer ned til et niveau på 10 mikrometer og håndterer effektivt fenoler, PAH’er, medicinrester, pesticider og andre stoffer.

Kapacitet, når du har mest brug for det

Industrial Water Solutions tilbyder høj kapacitet.
med adgang enten via skib eller lastbil.

Renser effektivt mere end 95%

Industrial Water Solutions har mere end 25 års erfaring med behandling af industrispildevand, og siden 1989 har vi behandlet mere end 5.000.000 tons spildevand.

Vores industrielle spildevandsrensning har en effektivitet på mellem 95 og 99,7%. Det betyder, at vi fjerner mellem 95 og 99,7 % af forureningen fra spildevandet, afhængig af hvilken type industrispildevand, der er tale om. Denne høje effektivitet er blandt de bedste på markedet i dag og et resultat af koncentreret forsknings- og udviklingsarbejde inden for industrielle vandløsninger gennem mange år.

Vi adskiller os fra andre spildevandsanlæg ved at have de bedste rensningsteknologier gennem alle stadier – biologisk rensning, mekanisk filtrering og højeffektiv filterrensning med aktivt kul. Et eksempel på en opgave, vi løser, er rensning af PFOS – indeholdende industrispildevand, hvor vi er dokumenteret i stand til at fjerne 99,4 procent af al PFOS i det vand, vi modtager. Det er bedre end noget andet vandbehandlingsanlæg i Danmark og formentlig også i verden.

Selvom vores rengøringseffektivitet er meget høj i dag, er vi ikke tilfredse. Vi fortsætter udviklingsarbejdet og har et mål om at nå en rengøringseffektivitet på tæt på 100%. Vores renseanlæg er naturligvis kvalitets- og miljøcertificeret efter ISO 9001 og ISO 14001.

Vi udnytter ressourcerne i spildevandet.

Udover at rense industrispildevand effektivt, kan vi også udvinde værdifulde ressourcer fra vandet – ressourcer, der effektivt kan genbruges i samfundet. Et eksempel på dette er spildevand fra olieindustrien, hvor vi nyttiggører restolie fra spildevandet til videre brug i samfundet.

SPØRGSMÅL/SVAR OM RENSNING AF SPILDEVAND VED INDUSTRIAL WATER SOLUTIONS

Vi modtager spildevand fra en lang række forskellige samfundskritiske brancher i ind- og udland, f.eks. medicinalindustrien, infrastrukturanlæg som lufthavne, olieindustrien, miljø og fødevareproduktion. Vi behandler spildevand, der ikke må ledes til kloak på grund af eksplosionsfare, sundhedsfare eller lugtgener. Vi renser desuden spildevand med tungmetaller, spildevand med lud, højt kulstofindhold og saltindhold. Spildevand, som kræver tilvænning af det aktive slam eller der adsorberer til slam. Der kan også være tale om spildevand fra industrier, der oplever peak-perioder, hvor de ikke selv har den fornødne kapacitet til at kunne rense vandet. Vi er et af de få anlæg med den fornødne kapacitet til at kunne håndtere endog store affaldsfraktioner, som kræver omgående behandling.

Vi renser for langt de fleste stoffer med over 99,5% effektivitet. Det kan lade sig gøre fordi det spildevand, vi modtager gennemgår en lang række behandlingstrin, inden det sendes tilbage i naturens kredsløb. Ikke alle typer spildevand kræver samme trinvise behandling, men for store dele af spildevandet gennemgår det først en kemisk fældning, dernæst en forbehandling, inden det modtager biologisk rensning i vores aktive slamanlæg. Når denne proces er overstået, kommer vandet over i et efterklaringsanlæg og gennemgår mikrofiltrering og rensning med aktivt kul, før det til sidst kan udledes. En anden årsag til vores effektive rensning er, at alle de affaldsfraktioner, vi modtager, sker i såkaldt closed-loop. Det vil sige, at de kommer med enten tankbil eller skib, og at vi har taget prøver af affaldet, inden det ankommer til vores anlæg. På den måde kan vi anvise den mest effektive behandling af hver enkelt spildevandsfraktion – modsat et normalt renseanlæg, som ikke selv er herre over de affaldsfraktioner, der strømmer ind via kloakken.

Der er grænser for hvor godt vi i dag kan rense spildevand med vores nuværende bedst tilgængelige teknologi (BAT). Derfor vil der også ske udledninger fra vores renseaktiviteter i Stigsnæs. Det betyder derfor også en mindre påvirkning af havmiljøet i Agersø Sund og Storebælt. Som et af de få anlæg i Danmark udfører vi dog daglige eksterne tests og såkaldte økotoksinske tests, for at måle den samlede påvirkning på livet i det lokale havmiljø. Disse tests viser, at den samlede påvirkning af vores udledninger er lille. I forhold til påvirkning på fisk og specifikt bundfisk, så beskriver rapporter, at vi og andre renseanlæg i Danmark repræsenterer en påvirkning på ca. 4%, mens andre kilder som landbrug og overfiskeri står for den største negative påvirkning. Alternativet til biologisk rensning af industrielt spildevand er afbrænding, som medfører en klimabelastning (CO2) på op mod 30 gange den, der produceres under biologisk behandling. Et større optag af C02 i havet skaber forsuring af havmiljøet, som belaster det marine liv.

Danmark og andre lande importerer og eksporterer affald med henblik på at sikre den bedst mulige behandling. Nogle lande har specialiseret sig i visse typer behandling og rensning, og i Danmark er vi altså ekstra gode til behandling af spildevand, blandt andet med vores industrielle behandlingsanlæg i Stigsnæs. Vi er også et af de lande med de skrappeste krav på vandområdet. Ved at sende affaldet derhen hvor det renses bedst, får vi samlet et renere Europa og et marked med fair, intern konkurrence på renseeffektivitet. I RGS Nordic importerer vi spildevand, når der er en kapacitetsmæssig udfordring i afsenderlandet, og når vi kan dokumentere, at vi kan rense det bedre. Sådan forholder det sig f.eks. med olieholdigt spildevand fra offshore-industrien, hvor man typisk oplever peak-perioder i produktionen. Al import af affald skal godkendes af myndigheder i afsenderlandet samt hos de danske myndigheder, som begge har mulighed for at sige nej til eksport/import af affaldet.

Det er Miljøstyrelsen, der nu er myndighed for alle vores aktiviteter på anlægget i Stigsnæs. De står for at kontrollere vores virksomhed, arbejdsmiljø og renseeffektivitet. Vi kontrollerer desuden spildevandet i vores driftslaboratorium før, under og efter behandling.

Vi renser spildevand fra alle industrier. Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at rense jeres spildevand mere effektivt.