Vedrørende Miljøstyrelsens tilsynsrapport 2024

Industrial Water Solutions har 4. januar 2024 modtaget tilsynsrapport fra Miljøstyrelsen vedrørende vores behandlingsanlæg i Stigsnæs.

Miljøstyrelsen har som myndighed gennemført et varslet miljøtilsyn, hvor fokus var på arealer og aktiviteter, rensningsgrader for processer, besigtigelse af prøvetagning, modtageforhold, basistilstandsrapport samt besigtigelse af arealer.

Miljøstyrelsen påpegede, at vores kemikalieoplag var placeret uden for de matrikler, som er omfattet af miljøgodkendelsen. I IWS har vi, som opfølgning, derfor flyttet kemikalielageret ind på den matrikel, om hører under miljøgodkendelsen.

Miljøstyrelsen påpegede nogle yderligere forhold under tilsynet, som efterfølgende har medført håndhævelser fra Miljøstyrelsen. Det drejer sig om indskærpelse af vilkår om lugt og vilkår om afledning af overfladevand samt vandstandsende belægninger. Desuden har Miljøstyrelsen indskærpet, at forbehandling af eget slam inden videre disponering til forbrænding efter Miljøstyrelsen skal miljøgodkendes.

Miljøstyrelsen påbyder, at IWS indenfor tre måneder ophører med at til føre slam til slampladser. Dette påbud er efterkommet.

Miljøstyrelsen påbyder, at IWS fjerner eksisterende afvandings-laguner fra vores to slampladser. Dette påbud er efterkommet på den ene slamplads og vil blive efterkommet på den anden slamplads inden for fristen fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen anlægger ved sit tilsyn en anderledes vurdering af aktiviteterne hos IWS end der har været fra den hidtidige miljømyndighed, Slagelse kommune. Aktiviteter, der hidtil har været accepteret af Slagelse kommune, accepteres således ikke af Miljøstyrelsen.

For IWS er det vigtigt at pointere, at IWS har drevet sine aktiviteter med fuld accept hos den hidtidige kompetente miljømyndighed, Slagelse kommune.

IWS tager indskærpelser, påbud og øvrige bemærkninger fra Miljøstyrelsen til efterretning og retter op på de påpegede forhold, så IWS efterlever den standard, som den nuværende kompetente miljømyndighed kræver.

For IWS har det altid været og vil det fremadrettet altid være absolut afgørende, at vores aktiviteter foregår inden for rammerne af gældende lovgivning.

7. maj 2024
Kl. 15:16

DR har på det seneste sat fokus på udledning af spildevand med miljøfarlige stoffer til danske farvande. I IWS, som indgår i dækningen, ser vi gerne strammere krav til både industri og renseanlæg i Danmark.

IWS
12. december 2023
Kl. 12:00

Industrial Water Solutions modtog den 11. december 2023 den endelige afgørelse fra Miljøstyrelsen om at erklære vores to importlicenser for norsk olieholdigt spildevand ugyldige.

Anlægsnyheder
27. november 2023
Kl. 12:00

På Industrial Water Solutions’ vandbehandlingsanlæg i Stigsnæs ankommer der løbende skibe med industrispildevand til nyttiggørelse og rensning.